Stanovy

S t a n o v y    s p o l k u

 

 MANIAC PEDALS, z. s.

ČL. 1 NÁZEV A SÍDLO SPOLKU

1.1. Název spolku:                  MANIAC PEDALS, z. s. (dále též jen „spolek“)

1.2. Sídlo spolku:                   Blatnická 200, 68724 Uherský Ostroh

1.3. Právní forma:                  spolek (dle ust.§214 a násl. z.č.89/2012 Sb., občanský zákoník)

1.4. IČO:                           22690336

 

ČL. 2 VYMEZENÍ HLAVNÍ ČINNOSTI SPOLKU A ÚČEL SPOLKU

Spolek je samosprávný a dobrovolný svazek členů, jehož hlavní činností je uspokojování a ochrana zájmů členů spolku v oblasti cyklistiky ve všech jejích formách a poskytování možností svým členům k uplatnění jejich zájmů v cyklistice a v souvisejících sportovních aktivitách, rozvíjení společenské a rekreační činnosti členů spojené s poznáváním kulturních pamětihodností a přírody.

 

Základní účely spolku: spolek je primárně zaměřen na rozličné druhy cyklistiky a podpora sportu, silniční a horské cyklistiky zejména v těchto oblastech:

 1. Organizace nesoutěžních sportovních aktivit (např. tréninků, společných cyklistických vyjížděk, vícedenní tréninkové tábory v ČR i v zahraničí, další sportovní aktivity)
 2. Organizace závodů a společenských akcí
 3. Účast členů spolku v soutěžích v horské a jiné cyklistice, členové mohou reprezentovat spolek i v dalších obdobně zaměřených sportovních odvětvích (př. triatlon atd.)
 4. Spolupráce při zabezpečování účasti na závodech pořádaných jinými subjekty
 5. Podpora při organizování výměnných akcí se sportovním zaměřením
 6. Podpora členů spolku
 7. Rozvoj cyklistiky jako náplně volného času, zejména pro děti a mládež

 

 

 

ČL. 3 ČLENSTVÍ VE SPOLKU

 

3.1. Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let, která je plně způsobilá k právním úkonům s trvalým bydlištěm na území ČR a SR.  Členství ve spolku se váže na osobu člena a nepřechází na jeho právní nástupce.

3.2. Zakládajícím členem spolku je fyzická osoba, jež se účastní činnosti přípravného výboru.

3.3. O přijetí za člena rozhoduje členská schůze na základě písemné přihlášky zájemce. Členství vzniká akceptací přihlášky a zaplacením členského příspěvku.  Členská schůze o přijetí zájemce rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky.

 • Přihláška do spolku musí obsahovat tyto náležitosti:
 1. jméno a příjmení žadatele
 2. adresu trvalého bydliště
 3. datum narození
 4. telefonické či e-mailové spojení
 5. označení, že se jedná o přihlášku za člena sdružení,
 6. prohlášení přihlašovatele, že byl seznámen s obsahem stanov,
 7. datum a vlastnoruční podpis přihlašovatele,
 • Spolek vede seznam členů.
 • Členství ve spolku zaniká:
 1. smrtí člena,
 2. vystoupením – člen může ze spolku kdykoliv vystoupit i bez udání důvodu, a to na základě písemného oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku doručené výkonnému výboru. Členství v tom případě zaniká dnem, kdy sdělení bylo doručeno do sídla spolku.
 3. vyloučením –  člen může být ze spolku vyloučen pouze na základě rozhodnutí členské schůze spolku, a to pouze z důvodu zvlášť závažného porušení členských povinností, anebo z důvodu opakovaného méně závažného porušení členských povinností, jestliže byl předtím na porušování členských povinností a možnost vyloučení ze spolku upozorněn. Upozornění se nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li spolku zvlášť závažnou újmu. Rozhodnutí o vyloučení člena spolku musí být doručeno v písemné formě vyloučenému členovi spolku.
 4. nezaplacením povinného příspěvku ani v náhradní lhůtě poskytnuté členu spolku výkonným výborem, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než dva měsíce,

ČL. 4 PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ SPOLKU

4.1. Člen spolku má právo:

 1. volit prostřednictvím členské schůze orgány spolku a být do těchto orgánů volen,
 2. účastnit se činnosti spolku, zasedání členské schůze s hlasovacím právem, požadovat vysvětlení záležitostí týkajících se sdružení a dostat odpověď, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání členské schůze.
 3. člen má dále právo podávat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku,
 4. každý člen spolku má jeden hlas,
 5. minimálně jedna třetina oprávněných členů spolku může požádat výkonný výbor o svolání mimořádné členské schůze k projednání navrhovaných záležitostí, popř. požadovat zařazení záležitosti na pořad jednání členské schůze,
 6. vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a nebezpečí, přičemž náklady takovéhoto zaslání je člen spolku povinen uhradit předem,
 7. vyžádat si kopii zápisu z členské schůze nebo jeho části, jestliže předem uhradil náklady na pořízení kopie,
 8. využívat výhod členství ve spolku
 9. být informován o činnosti spolku a jeho hospodaření, posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti spolku
 10. vystoupit ze spolku
 • Člen sdružení má zejména tyto povinnosti:
 1. a) řídit se stanovami spolku a rozhodnutím orgánů spolku,
 2. b) svým jednáním nenarušovat činnost sdružení, vyvarovat se činnosti poškozující sdružení na veřejnosti i mezi jeho členy a přispívat k dobrému jménu spolku – tzn. dodržovat pravidla slušnosti, vyvarovat se všeho, co by narušovalo kázeň a přátelské vztahy mezi členy
 3. c) platit členské příspěvky ve výši stanovené výkonným výborem,
 4. d) sdělovat statutárnímu orgánu změny údajů uvedených v přihlášce.
 5. e) vykonávat zodpovědně funkci v orgánech spolku, do které byl zvolen

 

 

ČL. 5 ORGÁNY SPOLKU

5.1. Spolek má tyto orgány:

 1. členskou schůzi (nejvyšší orgán)
 2. výkonný výbor (výkonný orgán, z jehož středu se volí statutární orgán – předseda spolku)
 3. revizní komisi.

5.2. Nejvyšším orgánem spolku je ČLENSKÁ SCHŮZE. Členská schůze rozhoduje o všech zásadních otázkách týkajících spolku a jeho činnosti s výjimkou těch, které náleží do pravomoci výboru.

5.2.1. Členská schůze zejména:

 1. a) schvaluje stanovy spolku a jejich změny
 2. b) volí na tříleté funkční období výkonný výbor spolku a revizní komisi, případně tento výbor a komisi odvolává;
 3. c) kontroluje činnost výboru spolku, projednává a schvaluje zprávu výboru o činnosti a hospodaření spolku;
 4. d) rozhoduje o vyloučení člena spolku a vylučuje člena pro hrubé porušování stanov;
 5. e) určuje hlavní zaměření činnosti spolku, přijímá popřípadě jiná opatření nebo rozhodnutí potřebná k vedení a činnosti spolku;
 6. f) rozhoduje o zrušení spolku likvidací nebo o jeho přeměně

5.2.2. Členskou schůzi spolku svolá k zasedání člen výboru spolku dle potřeby, nejméně jedenkrát do roka. Zasedání členské schůze se svolá nejméně 5 dnů před jeho konáním, a to vhodným způsobem, tedy buď uveřejněním termínu konání členské schůze na internetových stránkách spolku,  nebo písemným oznámením s uvedením místa, času a pořadu zasedání doručeným členovi e-mailem, sms, nebo písemně na adresu trvalého bydliště. O způsobu svolání členské schůze rozhoduje člen výboru.

5.2.3. Členská schůze  je schopna usnášet, je-li přítomná nejméně 1/3 všech členů. Usnesení přijímá nadpoloviční většinou hlasů členů přítomných v době usnášení; každý člen má jeden hlas. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá rada spolku náhradní členskou schůzi do jednoho měsíce ode dne původního konání, tato opakovaná členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.

5.2.4. Hlasování na členské schůzi probíhá veřejně aklamací, tj. zvednutím ruky. Tajné hlasování je přípustné, pokud je dopředu oznámeno a schváleno nadpoloviční většinou zúčastněných členů. Jednání členské schůze řídí předseda výkonného výboru, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda. Ze zasedání členské schůze a o přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který vyhotovuje zapisovatel. Zapisovatel je určen předsedou vždy aktuálně při dané schůzi.

 5.3. Výkonným orgánem spolku je VÝKONNÝ VÝBOR. Má tři členy volené a odvolávané členskou schůzí spolku, opakovaná volba je možná. Členové výkonného výboru volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. Funkční období předsedy a místopředsedy je tříleté. Ke zvolení je potřeba většina odevzdaných hlasů přítomných. Jedna osoba může vykonávat pouze jednu funkci.

5.3.1. Předseda výkonného výboru svolává členskou schůzi a schůzi výkonného výboru, řídí její průběh a plní usnesení výkonného výboru a členské schůze.  Předseda výkonného výboru je i předsedou spolku a je jeho statutárním orgánem. Předseda zastupuje spolek ve všech věcech. V případě nepřítomnosti předsedy plní jeho funkci místopředseda. Předseda má samostatně podpisové právo, v jeho nepřítomnosti místopředseda. Oprávněná osoba připojí k názvu spolku svůj podpis a uvede jméno a funkci.

5.3.2. Jednání výkonného výboru spolku se konají dle potřeby, nejméně však jednou ročně, termín a program jednání zveřejňuje předseda či místopředseda výkonného výboru na webových stránkách sdružení. O termínu jednání výkonného výboru musí být jeho členové vyrozuměni alespoň týden předem.

5.3.3.  Výkonný výbor jmenuje hospodáře a účetní spolku a může je také odvolat. Tyto funkce jsou časově neomezené.

5.3.4. Výkonný výbor je způsobilý k jednání, pokud je přítomna minimálně 1/2 jeho členů. Výkonný výbor rozhoduje většinou hlasů přítomných. Tajné hlasování je přípustné. O každém jednání výkonného výboru se pořizuje zápis, který vedle zapisovatele podepisuje předseda výkonného výboru či jiná osoba, která se zúčastnila jednání. Každá osoba přítomná na jednání výkonného výboru má právo požadovat, aby v zápisu byly zaznamenány její připomínky či stanoviska.

5.3.5. Výkonný výbor stanovuje výši členských příspěvků.

5.3.6. Členství ve výkonném výboru nebo výkon funkce zaniká:

 1. odvoláním,
 2. smrtí,
 3. uplynutím volebního období,
 4. odstoupením, a to písemným prohlášením doručeným výkonnému výboru. Funkce či členství ve výboru zaniká dnem, kdy byla tato skutečnost výborem projednána.
 5. výkon funkce ve výboru  spolku zanikne dnem výmazu člena orgánu spolku ze spolkového rejstříku

5.3.7. Výbor zejména:

 1. a) soustavně řídí činnost spolku v rámci stanov popř. dalších vnitřních předpisů nebo směrnic;
 2. b) vydává vnitřní předpisy nebo směrnice, odpovídá za řádné vedení účetnictví a hospodářské a majetkové evidence spolku;
 3. c) je povinen s odbornou péčí pečovat o zachování hodnoty majetku spolku;
 4. d) jménem spolku sjednává smlouvy s třetími osobami a dbá o jejich řádné plnění;
 5. e) rozhoduje o nakládání s peněžními prostředky i s hmotnými příspěvky nebo sponzorskými dary.
 6. f) plní další úkoly podle pověření členskou schůzí.

5.4. REVIZNÍ KOMISE

 1. a) Revizní komise je kontrolním orgánem sdružení, která za svou činnost odpovídá členské schůzi.
 2. b) RK má nejméně 3 členy, které volí členská schůze.
 3. c) RK vykonává dohled nad hospodařením sdružení a upozorňuje členskou schůzi a výkonný výbor na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. Jednou ročně předkládá členské schůzi zprávu o své činnosti a o výsledcích revizní a kontrolní činností.
 4. d) Volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.

 

5.5. Společná ustanovení:

Všechny zápisy ze zasedání členské schůze spolku a z jednání výboru se archivují po celou dobu existence spolku a jsou členům spolku popř. kontrolním orgánům veřejné správy k dispozici k nahlédnutí u člena výboru pověřeného archivací.

ČL. 6. HOSPODAŘENÍ SPOLKU

6.1. Hospodářským a účetním obdobím spolku je kalendářní rok. Spolek vede účetní evidenci a účetnictví způsobem a v rozsahu vyplývajícím z příslušných obecně závazných právních předpisů.

6.2. Spolek hospodaří s vlastními finančními prostředky získanými z členských příspěvků, z darů svých členů, a dále s hmotnými a finančními příspěvky od sponzorů a reklamních partnerů. Spolek hospodaří podle zásad vyrovnaného hospodaření.

6.3. Zájemce o členství ve spolku je povinen zaplatit členský příspěvek. Jeho výše a termín splatnosti je stanovena vždy na každý rok rozhodnutím členské schůze,

Výši členského příspěvku určuje výkonný výbor spolku, termín schůze výkonného výboru se koná nejpozději do 31. 1. následujícího roku za rok předcházejícího, a to v přiměřené výši s přihlédnutím ke stavu majetku spolku ke dni 31. 12. rozhodného roku. Pokud není výše členského příspěvku určena tímto způsobem, platí, že roční příspěvek činí 500,- Kč.

6.4. Majetek spolku

6.4.1. Majetek spolku je tvořen zejména příspěvky členů spolku, dary fyzických či právnických osob, získanými granty či příjmy z vlastní činnosti sdružení (příjmy z pořádání společenských a sportovních akcí apod.).

6.4.2. Majetek spolku lze použít pouze k účelům, které jsou v souladu s cílem činnosti spolku uvedeným v jeho stanovách. Z majetku spolku se hradí i výdaje spojené na vlastní činnost, zejména na materiální zajištění, řádně podložené účetními doklady.

6.4.3. S majetkem lze hospodařit v souladu s obecně závaznými předpisy a v souladu s rozpočtem schváleným na první schůzi výkonného výboru konané v příslušném roce.

6.4.4. Peněžní prostředky spolku jsou vedeny na samostatném účtu u peněžního ústavu určeného výkonným výborem. S peněžními prostředky vedenými na tomto účtu může nakládat pouze předseda společně s místopředsedou. Při nakládání s peněžními prostředky jsou tyto osoby vázány schváleným rozpočtem a obecně platnými zásadami.

6.4.5. Hospodář vede pokladnu spolku. Pokladní hotovost nesmí přesáhnout částku 10.000,- Kč. V případě, že pokladní hotovost přesáhne tuto částku, musí být prostředky přesahující stanovený limit uloženy na bankovní účet.

6.4.6. Výkonný výbor vypracovává zprávu o stavu majetku a hospodaření spolku, kterou předkládá členské schůzi. Tato zpráva je k nahlédnutí v sídle sdružení.

ČL. 7 ZÁNIK SPOLKU

7.1. Spolek zaniká:

 • dobrovolným rozpuštěním
 • sloučením s jiným spolkem,

a tím spolek zaniká výmazem spolku z veřejného rejstříku, kterým je spolkový rejstřík

7.2. Členská schůze může nadpoloviční většinou všech členů spolku rozhodnout o zrušení spolku s likvidací či o jeho přeměně.

7.3. Před zánikem spolku je nutné provést likvidaci spolku v souladu s ust.§ 269 z.č.89/2012 Sb., občanský zákoník.

7.4. Při zániku spolku se provede majetkové vypořádání,  o způsobu majetkového vypořádání rozhodne členská schůze, která také určí osobu, která majetkové vypořádání provede.

7.5.  Při zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci předán jiné právnické osobě s příbuzným předmětem činnosti, tj. sportovní činnost zaměřená na cyklistiku.

7.6. Spolek zaniká dále i způsoby stanovenými z.č.89/2012 Sb., občanský zákoník.    

%3